Aktualności i informacje -> Sprawy cmentarne

AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ:

1. Jeżeli od zakupu miejsca grobu na cmentarzu parafialnym, bądź od ostatniego pochowania ciała w grobie upłynęło 20 lat, to najbliższa rodzina pochowanych w tym grobie zobowiązana jest do ponowienia prawa do tego grobu na kolejne 20 lat

2. Sprawy związane z ponowieniem prawa do grobu  załatwiamy w kancelarii parafialnej codziennie od godz.: 1700 do 1745 i w soboty od godz.: 1000 do 1200.




AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 ROKU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz.  284, ogłoszony w dniu 21 marca 2008 roku)
& 13.2 - Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.
& 14 - Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. Właściciel (dysponent) grobu (miejsca), grabarz i wykonawca pomnika zobowiązani są do zachowania przepisów sanitarnych i poinformowania Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego o wszelkich pracach przy tym grobie (miejscu).

3. Właściciel (dysponent) grobu pojednyńczego (dwa miejsca w głąb) bądź podwójnego (cztery miejsca po dwa w głąb), dokonuje opłaty w wysokości ustalonej przez Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego, przy dochowaniu kolejnej osoby w tym grobie (miejscu).

4. Ponawiający prawo do miejsca (grobu), winien przy przedłużaniu tegoż prawa poinformować Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego o osobach roszczących ewentualne prawo do tego miejsca (grobu) i potwierdzić jednoznacznie, że w wyniku ponowienia prawa do tego miejsca (grobu), nikt nie będzie rościł żadnych pretensji. Ponawiający winien skonsultować z innymi członkami rodziny ponowienie prawa do miejsca (grobu), by uniknąć niepotrzebnego  konfliktu z najbliższymi. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia do prawa ponowiania miejsca (grobu), po wydaniu dokumentu osobie, która wniosła opłatę na kolejne 20 lat, zgodnie z prawem cmentarnym.

5. Prawo do miejsca (grobu) na cmentarzu, upływa po 20 latach od daty wystawienia zaświadczenia. Jeśli prawo do miejsca (grobu) nie zostanie ponowione  po upływie wspomnianych 20 lat. Właścicielem i dysponentem tego miejsca (grobu) na cmentarzu staje się ponownie Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej w osobie Proboszcza - Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

6. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego, zastrzega sobie prawo do pobrania pokładnego, przy pochówku zmarłej osoby, w danym grobie (miejscu), niezależnie od dokonania zakupu nowego grobu (miejsca) bądź ponowienia prawa do grobu (miejsca), w ustalonej przez niego kwocie.

7. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego, w celu zachowania należytego porządku i poszanowania miejsca pochówku, oraz zachowania przewidzianych prawem wymiarów kwater (grobów), zleca wykonanie prac przy kopaniu lub murowaniu grobu, pracownikowi Cmentarza Parafialnego (grabarzowi), biorąc odpowiedzialność za wyznaczanie kwater (grobów) i porządek na cmentarzu podczas prac z tym związanych.

8.
Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego zaleca, aby właściciel (dysponent) miejsca wykupił polisę ubezpieczeniową grobowca/nagrobka cmentarnego, która zapewniłaby ochronę dotyczącą szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, itp.), kradzieży oraz dewastacji.