Aktualności i informacje -> Sprawy cmentarne

AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ:

1. Jeżeli od zakupu miejsca grobu na cmentarzu parafialnym, bądź od ostatniego pochowania ciała w grobie upłynęło 20 lat, to najbliższa rodzina pochowanych w tym grobie zobowiązana jest do ponowienia własności tego grobu na kolejne 20 lat

2. Sprawy związane z ponowieniem własności grobu  załatwiamy w kancelarii parafialnej codziennie od godz.: 1700 do 1745 i w soboty od godz.: 1000 do 1200.
AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2018 ROKU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz.  284, ogłoszony w dniu 21 marca 2008 roku)
& 13.2 - Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.
& 14 - Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. Właściciel (dysponent) grobu (miejsca), grabarz i wykonawca pomnika zobowiązani są do zachowania przepisów sanitarnych i poinformowania Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego o wszelkich pracach przy tym grobie (miejscu).

3. Właściciel (dysponent) grobu pojednyńczego (dwa miejsca w głąb) bądź podwójnego (cztery miejsca po dwa w głąb), dokonuje opłaty w wysokości ustalonej przez Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego, przy dochowaniu kolejnej osoby w tym grobie (miejscu).

4. Ponawiający prawo własności miejsca (grobu), winien przy przedłużaniu tegoż prawa poinformować Proboszcza - Zarządcę Cmentarza Parafialnego o osobach roszczących ewentualne prawo do tego miejsca (grobu) i potwierdzić jednoznacznie, że w wyniku ponowienia prawa własności tego miejsca (grobu), nikt nie będzie rościł żadnych pretensji. Ponawiający winien skonsultować z innymi członkami rodziny ponowienie prawa własności miejsca (grobu), by uniknąć niepotrzebnego  konfliktu z najbliższymi. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia do prawa ponowiania miejsca (grobu), po wydaniu dokumentu osobie, która wniosła opłatę na kolejne 20 lat, zgodnie z prawem cmentarnym.

5. Prawo własności miejsca (grobu) na cmentarzu, upływa po 20 latach od daty wystawienia zaświadczenia. Jeśli miejsce (grób) nie zostanie ponowione (poonowiony) po upływie wspomnianych 20 lat. Właścicielem i dysponentem tego miejsca (grobu) na cmentarzu staje się ponownie Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej w osobie Proboszcza - Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

6. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego, zastrzega sobie prawo do pobrania pokładnego, przy pochówku zmarłej osoby, w danym grobie (miejscu), niezależnie od dokonania zakupu nowego grobu (miejsca) bądź ponowienia prawa własności grobu (miejsca), w ustalonej przez niego kwocie.

7. Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego, w celu zachowania należytego porządku i poszanowania miejsca pochówku, oraz zachowania przewidzianych prawem wymiarów kwater (grobów), zleca wykonanie prac przy kopaniu lub murowaniu grobu, pracownikowi Cmentarza Parafialnego (grabarzowi), biorąc odpowiedzialność za wyznaczanie kwater (grobów) i porządek na cmentarzu podczas prac z tym związanych.

8.
Proboszcz - Zarządca Cmentarza Parafialnego zaleca, aby właściciel (dysponent) miejsca wykupił polisę ubezpieczeniową grobowca/nagrobka cmentarnego, która zapewniłaby ochronę dotyczącą szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, itp.), kradzieży oraz dewastacji.