Aktualności i informacje -> Sprawy cmentarne

AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ:

WSZYSTKIE DANE PERSONALNE ZAMIESZCZONE NA TEJ STRONIE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Łomnej jest Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej w osobie Proboszcza - prawnego Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

Grabarzem Cmentarza Parafialnego w Łomnej jest Mirosław Pietraczyk tel. 503 905 863

Minęło 19 lat od rozpoczęcia porządkowania statusu prawnego grobów znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Łomnej. Przeważająca większość grobów posiada już, zgodnie z prawem cmentarnym, dysponentów legitymujących się stosownym dokumentem, niezbędnym przy dochowywaniu kolejnych zmarłych.
Ponad 600 grobów pozostaje jednak nadal bez prawnej regulacji. Znaczy to, że nikt poza Parafią Rzymskokatolicką Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej w osobie Zarządcy Cmentarza nie ma prawa dysponowania tymi grobami. Na chwilę obecną około 200 spośród tych grobów kwalifikuje się do likwidacji.

PRZYPOMNIENIE!


Jeżeli od nabycia prawa dysponowania  grobem upłynęło 20 lat, to najbliższa rodzina pochowanych w tym grobie zobowiązana jest do ponowienia tego prawa na kolejne 20 lat.

Sprawy związane z ponowieniem prawa dysponowania grobem należy załatwiać w Kancelarii Parafii w soboty od godz. 1000 do 1200.
AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W ŁOMNEJ
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2024 ROKU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz.  284, ogłoszony w dniu 21 marca 2008 roku)

& 13.2 - Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.
& 14 - Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. Dysponent grobu, grabarz i wykonawca pomnika zobowiązani są do zachowania przepisów sanitarnych i poinformowania Zarządcę Cmentarza Parafialnego o wszelkich pracach przy tym grobie.

3. Dysponent grobu pojednyńczego (dwa miejsca w głąb) bądź podwójnego (cztery miejsca po dwa w głąb), przy dochowaniu każdej kolejnej osoby w tym grobie wnosi opłatę cmentarną - pokładne w kwocie 350,00 zł.

4. Ponawiający prawo dysponowania grobem, winien przy przedłużeniu tegoż prawa poinformować Zarządcę Cmentarza Parafialnego o osobach roszczących ewentualne prawo do tego grobu i potwierdzić jednoznacznie, że w wyniku ponowienia prawa dysponowania tym grobem, nikt nie będzie rościł żadnych pretensji. Ponawiający winien skonsultować z innymi członkami rodziny ponowienie prawa dysponowania grobem, by uniknąć niepotrzebnego  konfliktu z najbliższymi. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia do prawa dysponowania grobem, po wydaniu dokumentu osobie, która wniosła opłatę na kolejne 20 lat, zgodnie z prawem cmentarnym.

5. Jeśli na grobie nie ustanowiono dzierżawy wieczystej (99 lat). prawo dysponowania miejscem (grobem) na cmentarzu, upływa po 20 latach od daty wystawienia zaświadczenia. Jeśli prawo dysponowania miejscem (grobem) nie zostanie ponowione  po upływie wspomnianych 20 lat jedynym dysponentem tego miejsca (grobu) na cmentarzu staje się jego właściciel - Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej w osobie Proboszcza - Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

6.Dochowując w danym grobie każdą kolejną zmarłą osobę, niezależnie od nabycia bądź ponowienia prawa  dysponowania grobem, należy wnieść opłatę cmentarną - pokładne.

7. Zarządca Cmentarza Parafialnego, w celu zachowania należytego porządku i poszanowania miejsca pochówku, oraz zachowania przewidzianych prawem wymiarów kwater (grobów), zleca wykonanie prac przy kopaniu lub murowaniu grobu, pracownikowi Cmentarza Parafialnego (grabarzowi), biorąc odpowiedzialność za wyznaczanie kwater i porządek na cmentarzu podczas prac z tym związanych.

8.
Zarządca Cmentarza Parafialnego zaleca, aby właściciel (dysponent) miejsca wykupił polisę ubezpieczeniową grobowca/nagrobka cmentarnego, która zapewniłaby ochronę dotyczącą szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, itp.), kradzieży oraz dewastacji.